Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2020

0097 800b
Reposted fromxawery xawery viaPinkpills Pinkpills
5994 0a85
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
6582 b515 500

weltenwellen:

Tomas Transtromer, from"Streets in ShanghaiBright Scythe

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viainsanedreamer insanedreamer
1765 7e70 500
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viainsanedreamer insanedreamer
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
0948 c034 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
1910 0e06 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
7467 3fe4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
5774 0a7e 500
Blade Runner: Black Out 2022, S. Watanabe (2017)
Reposted frommovieguy movieguy viakrolik krolik
5994 0a85
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
6582 b515 500

weltenwellen:

Tomas Transtromer, from"Streets in ShanghaiBright Scythe

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viainsanedreamer insanedreamer
1765 7e70 500
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viainsanedreamer insanedreamer
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
0948 c034 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
1910 0e06 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
7467 3fe4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...