Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 29 2019

Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka viainsanedreamer insanedreamer
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
9937 452b 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viainsanedreamer insanedreamer
6979 603b 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viainsanedreamer insanedreamer

October 12 2018

2603 56a3 500
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

October 07 2018

tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze

August 02 2018

2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapengin pengin

December 19 2017

4625 ac3b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer

June 20 2017

5984 54a5
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viatruskawww truskawww
0035 df7c

June 05 2017

0054 c8c7 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viakurdebele kurdebele
8520 8ba4 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viasatyra satyra

May 15 2017

warm-suggestions:

I want to sit in the grass with you and stick little flowers in your hair

Reposted fromLittleJack LittleJack viakurdebele kurdebele
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl