Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2020

0097 800b
Reposted fromxawery xawery viaPinkpills Pinkpills
5994 0a85
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainsanedreamer insanedreamer
Sponsored post
6582 b515 500

weltenwellen:

Tomas Transtromer, from"Streets in ShanghaiBright Scythe

Reposted fromerial erial viainsanedreamer insanedreamer
Naj­bar­dziej prze­rażającym dźwiękiem na świecie jest bi­cie włas­ne­go ser­ca. Nikt nie lu­bi o tym mówić, ale to praw­da.

Jest to dzi­ka bes­tia, która w sa­mym środ­ku głębo­kiego strachu do­bija się ol­brzy­mią pięścią do ja­kichś wewnętrznych drzwi, by ją wypuścić.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viainsanedreamer insanedreamer
1765 7e70 500
Reposted fromhiroshima2 hiroshima2 viainsanedreamer insanedreamer
Czasem po prostu potrzebujesz usłyszeć, że jesteś dzielna. Że jesteś wspaniała.
— Mów mi tak
0948 c034 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
1910 0e06 500
Reposted frombrumous brumous viainsanedreamer insanedreamer
7467 3fe4
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viasatyra satyra
5774 0a7e 500
Blade Runner: Black Out 2022, S. Watanabe (2017)
Reposted frommovieguy movieguy viakrolik krolik

January 29 2019

Lubię wieczorami siedzieć na przystanku, słuchać, muzyki i patrzeć na ludzi. Czasami wyobrażam sobie, że pytam każdego z nich "przepraszam czy Pan też ma dziurę w sercu?", a oni z uśmiechem odpowiadają "oczywiście, że tak.
— Milena Szczepanik
Reposted frompasazerka pasazerka viainsanedreamer insanedreamer
Trzeba uważać:
czas się zbyt łatwo na przeszłość zamienia.
— Krzysztof Kamil Baczyński, Elegia codzienna
9937 452b 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viainsanedreamer insanedreamer
6979 603b 500
Reposted fromsjokolade sjokolade viainsanedreamer insanedreamer

October 12 2018

2603 56a3 500
7129 3560
Reposted fromEtnigos Etnigos viainsanedreamer insanedreamer

October 07 2018

tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze

August 02 2018

2032 c0de 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viapengin pengin

December 19 2017

4625 ac3b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...