Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 02 2017

Zdałem sobie sprawę, o co chodzi z tą całą odwagą. Ona jest w naszych głowach. Nie rodzimy się z nią, nie uczymy się jej w szkole, nie czerpiemy jej z książek. To sposób myślenia, i tyle. To coś, w czym ćwiczymy umysł. Odwaga to wybór, którego dokonujemy.
— Jutro, kiedy zaczęła się wojna - John Marsden
Reposted fromButWhy ButWhy viainsanedreamer insanedreamer

February 28 2017

4063 6e82
LOVLY
Reposted frompengin pengin viainsanedreamer insanedreamer
2776 9063
Reposted frombeyooonce beyooonce viafabuleux fabuleux
9661 d90e
Reposted fromhysterie hysterie viaunmadebeds unmadebeds
2743 4126
Reposted frombyheart byheart viapimpmyheart pimpmyheart
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"

February 22 2017

6089 2d97
Reposted fromkrzysk krzysk viaavantasian avantasian
0267 9495
Reposted fromAmericanlover Americanlover viamiodzio- miodzio-

February 20 2017

3629 db5e 500

coltre:

I took this picture in the atrium of the National Gallery of Modern Art, Rome.

1889 639b
1703 e392 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viafabuleux fabuleux
0178 99ce
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
9959 8f0d
Reposted byMartwa13miodzio-
9602 38c0
Reposted bybecausefuckyoutynyIuliaidontfuckingcarekrolikKurkaWyluzujkrolowa-snieguinnocent-whispersunakorajskapiehusKariesundSalzwassergitanapoisonedivypelletierinemadridd
8993 7602
Reposted byolls503 olls503
8443 33da

February 16 2017

8027 06f9 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamiodzio- miodzio-
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl